پروفیل و انواع آن

قیمت لوله گالوانیزه

محصول ضخامت (میل) بارگیری قیمت (تومان) سفارش بروزرسانی
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ۲ شادآباد ۲۳۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ۲.۳ شادآباد ۲۵۴.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ۲.۵ شادآباد ۲۶۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ۳ شادآباد ۳۲۸.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ۲ شادآباد ۳۰۳.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ۲.۳ شادآباد ۳۴۱.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ۲.۵ شادآباد ۳۴۶.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ۲.۸ شادآباد ۴۱۹.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ۳ شادآباد ۴۶۵.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ۲ بدون دنده شادآباد ۳۶۷.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ۲.۳ شادآباد ۴۲۱.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ۲.۵ شادآباد ۴۴۴.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ۲.۸ شادآباد ۴۸۴.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ۳ شادآباد ۵۲۲.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ۳.۵ شادآباد ۶۲۶.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۲بدون دنده شادآباد ۴۸۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۲.۳ شادآباد ۵۳۶.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۲.۵ شادآباد ۵۴۶.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۲.۸ شادآباد ۶۱۸.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۳ شادآباد ۶۵۷.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۳.۳ شادآباد ۷۵۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۴ شادآباد ۸۵۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲ بدون دنده شادآباد ۵۲۵.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۳ شادآباد ۶۱۵.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۵ شادآباد ۶۳۷.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۸ شادآباد ۷۶۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳ شادآباد تماس تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳.۳ شادآباد ۸۶۷.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۴ شادآباد ۱.۰۳۸.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ۲ بدون دنده شادآباد ۶۸۴.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ۲.۳ شادآباد ۸۱۸.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ۲.۵ شادآباد ۸۳۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ۲.۸ شادآباد ۹۳۲.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ۳ شادآباد ۹۹۹.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ۳.۵ شادآباد ۱.۱۷۱.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ۳.۸ شادآباد ۱.۱۸۹.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ۴ شادآباد ۱.۲۶۶.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ۵ شادآباد ۱.۶۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ ۲.۳ شادآباد ۹۹۷.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ ۲.۵ شادآباد ۱.۰۶۹.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ ۲.۸ شادآباد ۱.۱۶۶.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ ۳ شادآباد ۱.۲۲۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ ۳.۳ شادآباد ۱.۳۸۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ ۳.۵ شادآباد ۱.۴۰۶.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ ۳.۸ شادآباد ۱.۵۲۱.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ ۴ شادآباد ۱.۵۸۲.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ ۵ شادآباد ۲.۰۲۱.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۲.۳ شادآباد ۱.۱۸۷.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۲.۵ شادآباد ۱.۲۵۳.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۲.۸ شادآباد ۱.۳۷۸.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۳ شادآباد ۱.۴۴۹.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۳.۳ شادآباد ۱.۵۵۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۳.۵ شادآباد ۱.۶۶۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۳.۸ شادآباد ۱.۷۹۲.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۴ شادآباد ۱.۸۸۴.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۵ شادآباد ۲.۵۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ۶ شادآباد ۳.۰۳۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۲.۵ شادآباد ۱.۶۱۸.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۲.۸ شادآباد ۱.۷۴۷.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۳ شادآباد ۱.۹۳۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۳.۳ شادآباد ۲.۰۷۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۳.۵ شادآباد ۲.۱۹۴.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۳.۸ شادآباد ۲.۳۴۵.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۴ شادآباد ۲.۴۴۹.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۴.۵ شادآباد تماس تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۵ شادآباد ۳.۱۷۹.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ۶ شادآباد ۳.۹۳۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۵ اینچ ۳بدون دنده شادآباد ۲.۳۹۷.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۵ اینچ ۴ بدون دنده شادآباد ۳.۰۱۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۵ اینچ ۵ بدون دنده شادآباد ۳.۷۱۵.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۵ اینچ ۶ بدون دنده شادآباد تماس تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۶ اینچ ۳ بدون دنده شادآباد ۲.۸۵۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۶ اینچ ۴ بدون دنده شادآباد ۳.۶۹۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۶ اینچ ۴.۵ بدون دنده شادآباد ۳.۸۷۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۶ اینچ ۵ بدون دنده شادآباد ۴.۸۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۶ اینچ ۶ بدون دنده شادآباد ۵.۵۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۸ اینچ ۳ بدون دنده شادآباد ۳.۶۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۸ اینچ ۴ بدون دنده شادآباد ۴.۸۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۸ اینچ ۵ بدون دنده شادآباد ۵.۶۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۸ اینچ ۶ بدون دنده شادآباد ۷.۰۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ ۵ بدون دنده شادآباد ۷.۷۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ ۶ بدون دنده شادآباد ۹.۳۰۰.۰۰۰ تماس فوری ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

 

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه که مقاومت مناسبی در برابر زنگ زدگی داشته در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله ها ابتدا با نبرد ورق سفید به صورت درزدار تولید شده و سپس درز آن ها جوش داده می شود. برای بالا بردن مقاومت لوله گالوانیزه در برابر زنگ زدگی با استفاده از فلز روی به صورت مذاب سطح داخلی و خارجی لوله ها را لعاب کاری می کنند. لوله گالوانیزه در طول ۶ متر تولیده شده و دو سر آن ها رزوه شده است. قیمت لوله گالوانیزه به عوامل زیادی بستگی داشته که تقاضای بالای آن به علت مقاومت بالا در برابر فرسایش و کاربردهای فراوان آن بر روی قیمت تاثیر می گذارند.

کاربرد لوله های گالوانیزه

  • استفاده در پروژه های ساختمانی برای انتقال آب و فاضلاب
  • در صنعت کشاورزی
  • برای حصارکشی محیط
  • در تصفیه خانه ها

مزایا و معایب لوله گالوانیزه

از نقاط ضعف لوله گالوانیزه می توان به مقاومت کم آن ها در برابر اسیدها اشاره کرد به صورتی که اگر از این لوله ها در محیط های اسیدی استفاده شود و یا در تاسیساتی که هر چند وقت یکبار نیاز به اسید شویی داخلی دستگاه ها دارد استفاده گردد، عمر این لوله ها کاهش یافته و نتیجه مطلوبی ندارد. نقطه ضعف دیگر لوله گالوانیزه خوردگی داخل لوله به علت عبور سیال است که به مرور زمان سطح روی داخلی از بین رفته و زنگ زدگی ایجاد می شود. قبل از وارد شدن لوله های پلاستیکی برای انتقال آب شرب در ساختمان ها و غیره کاربرد فراوانی داشتند ولی امروزه سهم کمتری در انتقال آب شرب داشته که باعث کاهش فروش و قیمت لوله گالوانیزه در این صنعت شده است. به طور کلی مزایای استفاده از لوله گالوانیزه به شرح زیر است.

  • دوام و عمر بالا در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی
  • تشخیص سلامت لوله با بازرسی چشمی و روش های غیر مخرب
  • قیمت به نسبت ارزانتر در برابر لوله های فولادی

سوالات متداول

۱) انواع لوله های گالوانیزه موجود در کدام هستند ؟

لوله گالوانیزه گلخانه ای، لوله گالوانیزه گلخانه ای، سپاهان ، درپاد و سپنتا در انواع و سایزهای مختلف به فروش می رسند.

۲) لوله های گالوانیزه از چه کارخانه هایی تهیه شده اند ؟

این لوله ها از کارخانه های سپاهان، درپاد ، سپنتا و غیره تهیه می شوند.

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت لوله گالوانیزه قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله بوده و فاکتور رسمی به خریدار تحویل داده می شود.

۴) در چه صورت خرید لوله گالوانیزه از آهن به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

۵) سفارش ها از چه منطقه ای ارسال می شوند ؟

کلیه سفارشات از انبار شاد آباد ارسال می شوند.

بهترین قیمت موجود در بازار و ارسال به تمام نقاط تهران و ایران.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ☎ 02149986000 داخلی 100 تماس بگیرید

دیگاه خود را ارسال کنید.