درباره پترو گرایش کوشاورزان

شرکت پتروگرایش کوشا ورزان به منظور ایفای نقش اساسی و مستمر در تأمین نیاز های داخلی و خارجی محصولات، توانسته است، ارتقای تکنولوژیکی،‌ دانش فنی و رضایت مشتریان را سرفصل عملکرد خود قرار داده و بیش از هر مؤلفه دیگری روی این موارد اهتمام ورزد.
واحد تضمین کیفیت شرکت پتروگرایش کوشا ورزان مستقیما زیر نظر مدیر عامل که عالی‌ترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد اداره می‌گردد و به واسطه نقش حساس و مهمی که در هدایت و مدیریت سیستم‌های مستقر شده در شرکت دارد به عنوان یک واحد مستقل عمل می‌نماید.
تضمین کیفیت محصولات تولیدی توسط این واحد مطابق با معیارها و موازین کیفی درونی شرکت و نیز استانداردها و پارامترهای مدون رایج بین‌المللی،‌ عاملی اطمینان بخش از کیفیت بالای محصول برای مشتریان و مدیران بوده و ضمن برطرف سازی نیاز به کنترل مستمر بر کیفیت محصول توسط مشتریان و درخواست کنندگان لوله، باعث تقلیل نظارت و مداخله مستمر مدیران بر روند کیفی محصولات می‌گردد.